1. Organizatorem zajęć jest SZKOŁA ZDROWIA MGR MIROSŁAW MICHALIK.
 2. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu SZKOŁY ZDROWIA, a także krytej pływalni MOSiR, na których odbywają się zajęcia.
 3. Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR ul. 3 Maja 36a , 44-230 Czerwionka- Leszczyny.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji podpisanej przez rodzica ( opiekuna prawnego) i opłaceniu zajęć.
 5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostaną przyjęci na zajęcia na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu zajęć.
 6. Opłata za kurs odbywa się przez wpłatę na konto SZKOŁY ZDROWIA lub przez wpłatę przed pierwszymi zajęciami kursu, bądź w terminie wyznaczonym przez SZKOŁĘ ZDROWIA, o którym kursanci/ opiekunowie będą poinformowani.
 7. Rodzic lub opiekun może przebywać na pływalni w trakcie zajęć bez biletu. Opiekun lub Rodzic dziecka, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć, zobowiązany jest do wykupienia biletu w kasie pływalni.
 8. Przed przystąpieniem do kursu należy dziecko gruntownie przebadać i uzyskać zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach z pływania.
 9. Osoba, która wyraża chęć udziału w zajęciach, może do nich przystąpić w przypadku, gdy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań lekarskich.
 10. Na basenie osoby niepełnoletnie przebywają 45 minut pod opieką instruktora. Przed zajęciami i po zajęciach dziecko jest pod nadzorem opiekuna.
 11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania na zajęciach slipek lub kostiumu, ręcznika, klapek.
 12. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby lub innych, istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą wyłącznie na tym samym kursie i poziomie nauki.
 13. SZKOŁA ZDROWIA nie dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 14. SZKOŁA ZDROWIA zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z powodów od niej niezależnych, informując o tym kursantów i opiekunów.
 15. Ilość dzieci maksymalnie do 14-stu osób w grupie pływającej i do 10-ciu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 16. O rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatora.
 17. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Instruktorem.
 18. Opłaty – Jeśli dziecko dołączy do grupy w trakcie kursu- obowiązują ceny za zajęcia jednorazowe razy ilość zajęć.